Fly Foxys

@Nana_flyfoxys @rino_flyfoxys @izumI_flyfoxys @kyoka_flyfoxys @25herohero 5人組ダンスボーカルユニット。 HIPHOPとPOPSが融合する新ジャンル 「HIPHOPS」を掲げ音楽シーンに風穴を開けるべく始動!